Voorwaarden en privacy

1. Algemeen
Met de volgende algemene spelregels kunnen we Eroverhaal.be voor iedereen gratis, snel & kwalitatief houden.

Eroverhaal.be is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik en/of content van de verhalen. Gebruik geschied op eigen verantwoordelijkheid en risico. De website is alleen geschikt voor mensen van 18 jaar en ouder.

6. Overige bepalingen en aansprakelijkheid
Lees deze algemene voorwaarden door voordat u gebruik maakt van Eroverhaal.be. Door gebruik te maken van de diensten van Eroverhaal.be accepteert u de voorwaarden. U dient geen gebruik te maken van Eroverhaal.be als u de algemene voorwaarden niet accepteert. Eroverhaal.be houdt zich het recht deze algemene voorwaarden aan te passen.

Artikel 1 Inhoud van de website
Eroverhaal.be heeft de inhoud van deze site met zorg samengesteld. Echter, alle informatie op de site is afkomstig van derden (schrijvers). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van informatie. Eroverhaal.be draagt voor de inhoud van de geplaatste verhalen geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 2 Privacy verklaring

Wij verzamelen geen gebruikersgegevens.

We maken gebruik van Google Analytics om bezoekers aantallen te meten maar we verzamelen het ip-adres niet. U kunt onze website dus volledig anoniem bezoeken.

We hebben een verwerkers overeenkomst met Google Analytics gesloten op 9-4-2018.

Gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Eroverhaal.be levert indien juridisch noodzakelijk wel informatie aan officieel erkende juridische handhavers van het Nederlandse recht systeem. U stemt Eroverhaal.be toe uw gegevens te verstrekken aan juridische handhavers indien hiertoe naar het oordeel van Eroverhaal.be rede toe is. Eroverhaal.be verwijst naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banners of advertenties). Indien u gebruik maakt van de diensten van websites van derden, dan valt u onder de privacyregels van deze dienstverlener. Eroverhaal.be heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en hier gaat u mee akkoord.

Artikel 3 Eigendomsrechten en copyright
De (intellectuele) eigendoms-rechten met betrekking tot de website, waaronder de rechten op de afbeeldingen, teksten, foto’s, vormgeving en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, software, software, merken (inclusief domeinnamen), formates en overige materialen, berusten bij Eroverhaal.be, haar licentiegevers en/of adverteerders. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste verhalen worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (schrijvers) om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. Eroverhaal.be is hier geen partij in en speelt hierbij geen rol. Het is niet toegestaan de website op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één of meerdere hardcopy(s).

Artikel 4 Toegekende garanties
Eroverhaal.be garandeert niet dat de inhoud van verhalen juist, volledig en accuraat zijn en dat de aangeboden verhalen goed van kwaliteit, veilig en niet in strijd met enige wettelijke bepaling zijn. Tevens garandeert Eroverhaal.be niet dat uw wederpartij bevoegd is de overeenkomst met u te sluiten, dat de door hem opgegeven (persoonlijke) informatie juist en actueel is en dat hij of zij de overeenkomst op de juiste wijze zal uitvoeren. Wij doen er alles aan om de site ononderbroken te laten werken en vrij van fouten te laten zijn maar garanderen dit niet.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
Eroverhaal.be sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de website. Eroverhaal.be zal in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
– handelingen verricht door gebruikers, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de site geplaatste advertenties;
– de onmogelijkheid om de website te gebruiken;
– het niet voldoen van een product of dienst dat wordt aangeboden op de website zoals gemeld op de website;
– onjuiste, onvolledige of niet actueel weergegeven informatie;
– het onrechtmatig gebruik van de systemen van Eroverhaal.be, waaronder de website, door een derde;
– handelingen van de wederpartij nadat u daarmee een overeenkomst heeft gesloten door gebruikmaking van de site.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Eroverhaal.be.

Artikel 6 Aansprakelijkheid voor adverteerders
Eroverhaal.be is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens. De plaatser van advertenties en/of banners is aansprakelijk voor de inhoud van de door hem/haar geplaatste advertentie inhoud zoals deze op Eroverhaal.be wordt getoond.

Artikel 7 Verwijzingen en derden
De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of advertentie) naar websites van derden. Eroverhaal.be heeft geen zeggenschap over deze websites. Eroverhaal.be is nimmer verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 8 Overige
Indien en voorzover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Eroverhaal.be zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Eroverhaal.be aangepast worden. Het is daarom belangrijk de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.

Artikel 9 Beveiliging
Eroverhaal.be spant zich in de website systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik van gegevens en ingevoerde informatie. Hiervoor maakt het gebruik van goed beveiligde servers en backup systemen.

U vrijwaart Eroverhaal.be tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt (intellectuele) eigendomsrechten van derden.